Obecná kritéria pro přijímání dětí

Přijímání dětí – obecná kriteria

·         S účinností od 1.9.2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou 5. roku věku ( a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5.roku věku)

·         K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č.561/2004 Sb., v planém znění,      přednostně přijímány děti, které k datu 31. 8. v daném roce dovršily věk čtyř let

·         Dále budou přijímány děti, které do konce srpna dovrší věk tří let

·         V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mladší

·         Všechny děti musí být před přijetím do mateřské školy zcela hygienicky samostatné

·         Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1. 9. a od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění

·         Děti, které v příslušném školním roce dovrší věku 6 let jsou úplaty zproštěny

·         Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR

·         Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok v období od 2. května do 16. května. Konkrétní termín zápisu bude zveřejněn způsobem v místě obvyklém (úřední deska MŠ, webové stránky MŠ, vývěsky v MŠ)

·         Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce

·         Seznam nově přijatých dětí zveřejní pod přiděleným registračním číslem ředitelka školy na místě veřejně přístupném – na úřední desce a webových stránkách po dobu 15 dní. 

·         Proti rozhodnutí je nutné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

·         Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním.

·         Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

·         Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku pokud bude volná kapacita v MŠ.

 

 

Zápis do MŠ Sluníčko Dobrovíz na školní rok 2017/2018

Dle novely zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), v platném znění, se s účinností od 1. 1.2017  sjednocuje zápis do mateřských škol na období od 2. května do 16. května.

Podrobné informace a konkrétní termín zápisu od školního roku 2017/2018 bude zveřejněn třicet dní před dnem zápisu na webových stránkách a úřední desce.

 

 

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy e-mailem: ms.dobroviz@seznam.cz

nebo telefonicky 725 824 284, 702 073 605